สังกะสีม้วนนอก, BSI, BHP, ขนาด 4' x Coil
SIZE
GC IMPOR
3.00MM
4' x Coil
2.00MM
4' x Coil
1.50MM
4' x Coil
BSI / สิงห
#24
3' X Coil
#26
3' X Coil
#28
3' X Coil
#30
3' X Coil
#32
3' X Coil
#16
4' x Coil
#17
4' x Coil
#18
4' x Coil
#19
4' x Coil
#20
4' x Coil
#22
4' x Coil
#23
4' x Coil
#24
4' x Coil
#26
4' x Coil
#28
4' x Coil
BHP
#18
4' x Coil
#19
4' x Coil
#20
4' x Coil
#22
4' x Coil
#23
4' x Coil
#24
4' x Coil
#26
4' x Coil
#28
4' x Coil
สังกะสีแผ่นเรียบ ขนาด 3' x 8'
SIZE
น้ำหนัก
#24
3' x 8'
9
#26
3' x 8'
7.2
#28
3' x 8'
6.2
#30
3' x 8'
5.2
#32
3' x 8'
4.3
   

สังกะสีแผ่นเรียบ ขนาด 4' x 8'
SIZE
น้ำหนัก
3.00 MM
4' x 8'
66
2.00 MM
4' x 8'
45.2
#16
4' x 8'
36
#17
4' x 8'
35
#18
4' x 8'
25.5
#19
4' x 8'
23
#20
4' x 8'
20
#21
4' x 8'
-
#22
4' x 8'
17.3
#23
4' x 8'
14.3
#24
4' x 8'
11.85
#26
4' x 8'
9.3
#28
4' x 8'
8.2